وبگاه تخصصی علی راعی

نمونه فرم های حقوقی (1)

  • ابطال وكالت نامه
   • اظهار نامهءعزل از وكالت
   • دادخواست ابطال وكالت نامه و سند رسمي انتقال
   • دادخواست ابطال وكالت نامه با دستور موقت
   • درخواست دستور موقت به منع استفاده از وكالت نامه
  • ارثيه و ماترك
   • دادخواست مهر و موم تركه (از شوراي حل اختلاف)
   • دادخواست مهر و موم تركه (از دادگاه)
   • دادخواست مهر و موم تركه و تحرير آن (از شوراي حل اختلاف)
   • دادخواست مهر و موم تركه و تحرير آن (از دادگاه)
   • دادخواست مهر و موم تركه و تحرير و تقسيم آن
   • دادخواست تقسيم تركه
   • دادخواست رفع مهر و موم و تحرير ماترك از دادگاه(از شوراي حل اختلاف)
   • دادخواست رفع مهر و موم و تحرير ماترك از دادگاه(از دادگاه)
  • اعسار
   • دادخواست صدور حكم اعسار از پرداخت هزينه دادرسي
   • دادخواست صدور حكم اعسار از پرداخت هزينه دادرسي و مطالبه وجه
   • دادخواست صدور حكم اعسار از پرداخت محكومٌ به
  • تأمين دليل
   • تأمين دليل اتومبيل
    • دادخواست تأمين دليل خسارت وارده به اتومبيل (از شوراي حل اختلاف)
    • دادخواست تأمين دليل خسارت وارده به اتومبيل (از دادگاه)
    • دادخواست تأمين دليل عيوب اتومبيل خريداري شده (از شوراي حل اختلاف)
    • دادخواست تأمين دليل عيوب اتومبيل خريداري شده (از دادگاه)
   • تأمين دليل خانه و آپارتمان
    • دادخواست تأمين دليل ايجاد تغييرات در نماآت ‏ (از شوراي حل اختلاف)
    • دادخواست تأمين دليل ايجاد تغييرات در نماآت ‏ (از دادگاه)
    • دادخواست تأمين دليل تغييرات در آپارتمان و نماآت(از شوراي حل اختلاف)
    • دادخواست تأمين دليل تغييرات در آپارتمان و نماآت(از دادگاه)
    • دادخواست تأمين دليل خسارت وارده به خانه و آپارتمان (از شوراي حل اختلاف)
    • دادخواست تأمين دليل خسارت وارده به خانه و آپارتمان (از دادگاه)
    • دادخواست تأمين دليل عيوب ملك خريداري شده (از شوراي حل اختلاف)
    • دادخواست تأمين دليل عيوب ملك خريداري شده (از دادگاه)
   • تأمين دليل مالك و مستاجر
    • دادخواست تأمين دليل انتقال به غير (از شوراي حل اختلاف)
    • دادخواست تأمين دليل انتقال به غير (از دادگاه)
    • دادخواست تأمين دليل تبديل مورد اجاره به محل فساد (از شوراي حل اختلاف)
    • دادخواست تأمين دليل تبديل مورد اجاره به محل فساد (از دادگاه)
    • دادخواست تامين دليل تغيير شغل مغازه (1)(از شوراي حل اختلاف)
    • دادخواست تامين دليل تغيير شغل مغازه (1)(از دادگاه)
    • دادخواست تامين دليل تغيير شغل مغازه (2)(از شوراي حل اختلاف)
    • دادخواست تامين دليل تغيير شغل مغازه (2)(از دادگاه)
    • دادخواست تأمين دليل تعدي و تفريط (از شوراي حل اختلاف)
    • دادخواست تأمين دليل تعدي و تفريط (از دادگاه)
    • دادخواست تأمين دليل وضع موجود(از شوراي حل اختلاف)
    • دادخواست تأمين دليل وضع موجود(از دادگاه)
    • دادخواست تأمين دليل مستأجر در تخليه مورد اجاره (از شوراي حل اختلاف)
    • دادخواست تأمين دليل مستأجر در تخليه مورد اجاره (از دادگاه)
   • تأمين دليل عمومي
    • دادخواست تأمين دليل عدم تكميل قرارداد در مورد تعميرات (از شوراي حل اختلاف)
    • دادخواست تأمين دليل عدم تكميل قرارداد در مورد تعميرات (از دادگاه)
  • توقيف عمليات اجرائي و ابطال اجرائيه
   • دادخواست توقيف عمليات اجرائي و ابطال اجرائيه چك با پرداخت وجه آن
   • درخواست توقيف و ابطال عمليات اجرائي مطالبه وجه با مدعي قرارداد خريد ملك
  • توقیف اموال و تأمین خواسته
   • دادخواست تامين خواسته عمومي (از شوراي حل اختلاف)
   • دادخواست تامين خواسته عمومي (از دادگاه)
   • دادخواست قرار تامين خواسته (توقيف عين موضوع معامله )
   • دادخواست قرار تأمين خواسته (اجاره بهاء ) (از شوراي حل اختلاف)
   • دادخواست قرار تأمين خواسته (اجاره بهاء ) (از دادگاه)
   • دادخواست قرار تامين خواسته مهريه
   • دادخواست قرار تامين خواسته (وجه وساطت / انجام قرارداد / حق الوكاله ) (از شوراي حل اختلاف)
   • دادخواست قرار تامين خواسته (وجه وساطت / انجام قرارداد / حق الوكاله ) (از دادگاه)
   • دادخواست اعتراض به قرار تامين خواسته(از شوراي حل اختلاف)
   • دادخواست اعتراض به قرار تامين خواسته(از دادگاه)
  • توقیف اموال و تأمین خواسته با مطالبه وجه مربوطه
   • دادخواست استرداد جهيزيه و صدور قرار تأمين خواسته(از شوراي حل اختلاف)
   • دادخواست استرداد جهيزيه و صدور قرار تأمين خواسته(از دادگاه)
   • دادخواست الزام به انجام تعهد در پرداخت بدهي با قرار تأمين خواسته (از شوراي حل اختلاف)
   • دادخواست الزام به انجام تعهد در پرداخت بدهي با قرار تأمين خواسته (از دادگاه)
   • دادخواست فسخ قرارداد بعلت تخلف از شرط و استرداد وجوه پرداختي با تأمين خواسته
   • دادخواست مطالبه وجه انجام امور ساختماني با قرار تامين خواسته(از شوراي حل اختلاف)
   • دادخواست مطالبه وجه انجام امور ساختماني با قرار تامين خواسته(از دادگاه)
   • دادخواست مطالبه وجه آب ، برق ،‌گاز و تلفن از مستأجر با قرار تامين خواسته (از شوراي حل اختلاف)
   • دادخواست مطالبه وجه آب ، برق ،‌گاز و تلفن از مستأجر با قرار تامين خواسته(از دادگاه)
   • دادخواست مطالبه وجه آب ، برق ،‌گاز و تلفن و شارژ در آپارتمان با قرار تامين خواسته (از شوراي حل اختلاف)
   • دادخواست مطالبه وجه آب ، برق ،‌گاز و تلفن و شارژ در آپارتمان با قرار تامين خواسته (از دادگاه)
   • دادخواست مطالبه وجه اجرت المثل ايام تصرف مبيع با قرار تأمين خواسته (از شوراي حل اختلاف)
   • دادخواست مطالبه وجه اجرت المثل ايام تصرف مبيع با قرار تأمين خواسته(از دادگاه)
   • دادخواست مطالبه وجه بهاي اتومبيل با قرار تامين خواسته(از شوراي حل اختلاف)
   • دادخواست مطالبه وجه بهاي اتومبيل با قرار تامين خواسته(از دادگاه)
   • دادخواست مطالبه وجه رسيد عادي /فاكتور/ قرضالحسنه با قرار تأمين خواسته (از شوراي حل اختلاف)
   • دادخواست مطالبه وجه رسيد عادي /فاكتور/ قرضالحسنه با قرار تأمين خواسته (از دادگاه)
   • دادخواست مطالبه نفقه ايام زوجيت با قرار تأمين خواسته
   • دادخواست مطالبه بهائ معامله و قرارداد با قرار تامين خواسته (از شوراي حل اختلاف)
   • دادخواست مطالبه بهائ معامله و قرارداد با قرار تامين خواسته (از دادگاه)
   • دادخواست مطالبه وجه بهائ معامله ملك غيربا تامين خواسته(از شوراي حل اختلاف)
   • دادخواست مطالبه وجه بهائ معامله ملك غيربا تامين خواسته(از دادگاه)
   • دادخواست مطالبه وجه حق الوكاله /حق داوري با تامين خواسته (1)(از شوراي حل اختلاف)
   • دادخواست مطالبه وجه حق الوكاله /حق داوري با تامين خواسته (1)(از دادگاه)
   • دادخواست مطالبه وجه حق الوكاله /حق داوري/حق الزحمه كارشناسي با تامين خواسته (2) (از شوراي حل اختلاف)
   • دادخواست مطالبه وجه حق الوكاله /حق داوري/حق الزحمه كارشناسي با تامين خواسته (2) (از دادگاه)
   • دادخواست مطالبه وجه وساطت با تامين خواسته (از شوراي حل اختلاف)
   • دادخواست مطالبه وجه وساطت با تامين خواسته (از دادگاه)
   • دادخواست مطالبه وجه چك از صادر كننده با تامين خواسته(از شوراي حل اختلاف)
   • دادخواست مطالبه وجه چك از صادر كننده با تامين خواسته(از دادگاه)
   • دادخواست مطالبه وجه چك از صادر كننده و ظهر نويس با تامين خواسته(از شوراي حل اختلاف)
   • دادخواست مطالبه وجه چك از صادر كننده و ظهر نويس با تامين خواسته(از دادگاه)
   • دادخواست مطالبه وجه سفته از متعهد با تامين خواسته(از شوراي حل اختلاف)
   • دادخواست مطالبه وجه سفته از متعهد با تامين خواسته(از دادگاه)
   • دادخواست مطالبه وجه سفته از متعهد و ظهر نويس با تامين خواسته(از شوراي حل اختلاف)
   • دادخواست مطالبه وجه سفته از متعهد و ظهر نويس با تامين خواسته(از دادگاه)
   • دادخواست مطالبه هزينه نقل و انتقال در تنظيم سند رسمي با قرار تامين خواسته (از شوراي حل اختلاف)
   • دادخواست مطالبه هزينه نقل و انتقال در تنظيم سند رسمي با قرار تامين خواسته (از دادگاه)
   • دادخواست اعتراض به قرار تامين خواسته(از شوراي حل اختلاف)
   • دادخواست اعتراض به قرار تامين خواسته(از دادگاه)
  • خلع يد
   • دادخواست خلع يد (از شوراي حل اختلاف )
   • دادخواست خلع يد (از دادگاه )
   • دادخواست خلع يد و قلع و قمع بنا
   • دادخواست خلع يد و قلع و قمع بنا و مطالبه اجرت المثل ايام تصرف
   • دادخواست خلع يد و قلع و قمع بنا و مطالبه اجرت المثل ايام تصرف با دستور موقت
   • درخواست دستور موقت منع از عمليات ساختماني در ملك مغصوبه
  • دادرسی فوری و دستور موقت
   • درخواست دستور موقت اتصال تلفن
   • درخواست دستور موقت استرداد طفل
   • درخواست دستور موقت منع از پرداخت مبلغ چك
   • درخواست دستور موقت منع استفاده از وكالت نامه
   • درخواست دستور موقت منع از صدور سند ( ماده 12 قانون زمين شهري )
   • درخواست دستور موقت منع از عمليات ساختماني
   • درخواست دستور موقت منع از عمليات ساختماني در ملك مغصوبه
   • درخواست دستور موقت منع از نقل و انتقال آپارتمان
   • درخواست دستور موقت منع از نقل و انتقال اتومبيل
   • درخواست دستور موقت منع از نقل و انتقال تلفن
   • درخواست دستور موقت منع از هر گونه استفاده و نقل و انتقال تلفن
   • درخواست دستور موقت منع از هر گونه اقدام در امور شركت
  • داوري
   • قرار داد داوري
   • اظهار نامه براي معرفي داور اختصاصي
   • اظهار نامه براي معرفي داور مورد رضايت دو طرف
   • اظهار نامه براي مطالبه وجه قرارداد و معرفي داور مورد رضايت دو طرف
   • دادخواست تعيين داور طرف مستنكف
  • رفع مزاحمت
   • دادخواست رفع مزاحمت (از شوراي حل اختلاف )
   • دادخواست رفع مزاحمت (از دادگاه )
   • دادخواست رفع مزاحمت با مطالبه خسارت (از شوراي حل اختلاف )
   • دادخواست رفع مزاحمت با مطالبه خسارت (از دادگاه )
  • رفع ممانعت از حق
   • دادخواست رفع ممانعت از حق (از شوراي حل اختلاف )
   • دادخواست رفع ممانعت از حق(از دادگاه )
   • دادخواست رفع ممانعت از حق با مطالبه خسارت (از شوراي حل اختلاف )
   • دادخواست رفع ممانعت از حق با مطالبه خسارت (از دادگاه )
  • زمين شهري
   • دادخواست اعتراض به نظريه كميسيون ماده 12 قانون زمين شهري
   • دادخواست اعتراض به نظريه كميسيون ماده 12 قانون زمين شهري و ابطال سند دولت
   • دادخواست اعتراض به نظريه كميسيون ماده 12 قانون زمين شهري و ابطال سند دولت با دستور موقت
  • شناسنامه
   • دادخواست ابطال شناسنامه قبلي و صدور شناسنامه جديد
   • دادخواست الزام به تغيير نام
   • دادخواست الزام به تغيير نام فرزند
  • صلح
+ نوشته شده در  یکشنبه ۲۲ دی۱۳۸۷ساعت 16:48  توسط علی راعی  |